adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

KORESPONDENCYJNE STUDIA BIBLIJNE (KSB)

Celem KSB jest pomoc w poznawaniu Pisma Świętego, usystematyzowaniu i zdobywaniu wiedzy teologicznej oraz nabywaniu umiejętności praktycznego zastosowania jej w życiu codziennym i służbie w Kościele. KSB umożliwiają naukę w domu oszczędzając czas.

Przebieg studiów

  1. Studia trwają 3 lata.
  2. Na początku każdego miesiąca student otrzymuje materiały szkoleniowe do przestudiowania.
  3. Każdy miesiąc przeznaczony jest na przestudiowanie jednego przedmiotu, wykonanie ćwiczeń kontrolnych oraz przesłanie drogą tradycyjną lub elektroniczną pisemnej pracy zaliczeniowej.
  4. Podstawą ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich obowiązujących prac złożonych w terminie.

Program szkoleniowy

BIBLISTYKA

TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA

TEOLOGIA PRAKTYCZNA

PRZEDMIOTY OGÓLNE

Bibliologia

Dogmatyka

Uczniostwo

Historia Kościoła

Zarys Starego Testamentu

Doktryny Reformacji

Homiletyka

Religiologia

Zarys Nowego Testamentu

Chrystologia

Duszpasterstwo

Wstęp do Filozofii

Synteza biblijna

Eschatologia

Katechetyka

Wstęp do Psychologii

Metody studiowania Biblii

Apologetyka

Przywództwo

Prawo wyznaniowe

Hermeneutyka

Etyka

Małżeństwo i rodzina

 

Egzegeza biblijna

 

Ewangelizacja

 

Historia Izraela

 

Rozwój Kościoła

 

J. hebrajski

 

Misjologia

 

J. grecki

 

Służba