adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

Studia Zaoczne

Program przeznaczony jest dla wszystkich pragnących poznawać Słowo Boże, wzrastać duchowo, odkrywać swoje dary i angażować się do służby. Naszym głównym celem jest tworzenie możliwości budowania relacji między braćmi jako płaszczyzny i środka umożliwiającego przekazywanie jedni drugim Bożych zasobów, potencjałów i własnego doświadczenia, tak aby następował proces kształtowania, wzrastania i pomnażania w kościele, zgodnie ze słowami ap. Pawła: „A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać” (2 Tym 2,2).

  • Program przeznaczony jest dla wszystkich pragnących poznawać Słowo Boże, wzrastać duchowo, odkrywać swoje dary i angażować się do służby.
  • Uczniowie chcący uzyskać zaświadczenie ukończenia seminarium oraz możliwość kontynuacji nauki w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym na studiach uzupełniających licencjackich zobowiązani są do systematycznego uczestniczenia w zajęciach wykładowych, przedkładania prac i egzaminów kontrolnych oraz uzyskania pozytywnych ocen.
  • Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w różnych lokalizacjach raz w miesiącu (sobota) według ustalonego poniżej kalendarium. O miejscu spotkań i rozkładzie zajęć słuchacze będą informowani na bieżąco.
  • W celu pokrycia kosztów związanych z organizacją szkoleń pobierana jest dobrowolna opłata wpłacana na konto Seminarium: 03 1020 1475 0000 8802 0088 2084

Wybrane przedmioty:

Biblistyka

 

Chrześcijańska służba

Apologetyka

Hermeneutyka

 

Homiletyka

Prawo wyznaniowe

Dogmatyka

 

Duszpasterstwo

Religiologia

Uczniostwo

 

Ewangelizacja

Historia biblijna

Rozwój duchowy

 

Przywództwo

Filozofia

Terminy zjazdów:

12 października 2019

 

18 stycznia 2020

18 kwietnia 2020

16 listopada 2019

 

15 lutego 2020

16 maja 2020

 

 

14 marca 2020

20 czerwca 2010

 

aby chwalić Boga
                      przez czynienie uczniów