adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

Studia Zaoczne

Program przeznaczony jest dla wszystkich pragnących poznawać Słowo Boże, wzrastać duchowo, odkrywać swoje dary i angażować się do służby. Naszym głównym celem jest tworzenie możliwości budowania relacji między braćmi jako płaszczyzny i środka umożliwiającego przekazywanie jedni drugim Bożych zasobów, potencjałów i własnego doświadczenia, tak aby następował proces kształtowania, wzrastania i pomnażania w kościele, zgodnie ze słowami ap. Pawła: „A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać” (2 Tym 2,2).

  • Program przeznaczony jest dla wszystkich pragnących poznawać Słowo Boże, wzrastać duchowo, odkrywać swoje dary i angażować się do służby.
  • Uczniowie chcący uzyskać zaświadczenie ukończenia seminarium oraz możliwość kontynuacji nauki w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym na studiach uzupełniających licencjackich zobowiązani są do systematycznego uczestniczenia w zajęciach wykładowych, przedkładania prac i egzaminów kontrolnych oraz uzyskania pozytywnych ocen.
  • Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w różnych lokalizacjach raz w miesiącu (sobota) według ustalonego poniżej kalendarium. O miejscu spotkań i rozkładzie zajęć słuchacze będą informowani na bieżąco.
  • W celu pokrycia kosztów związanych z organizacją szkoleń pobierana jest dobrowolna opłata wpłacana na konto Seminarium: 03 1020 1475 0000 8802 0088 2084

Wybrane przedmioty:

Biblistyka

 

Chrześcijańska służba

Apologetyka

Hermeneutyka

 

Homiletyka

Prawo wyznaniowe

Dogmatyka

 

Duszpasterstwo

Religiologia

Uczniostwo

 

Ewangelizacja

Historia biblijna

Rozwój duchowy

 

Przywództwo

Filozofia

Terminy zjazdów:

12 października 2019

 

18 stycznia 2020

18 kwietnia 2020

16 listopada 2019

 

15 lutego 2020

16 maja 2020

14 grudnia 2019

 

14 marca 2020

20 czerwca 2010

 

aby chwalić Boga
                      przez czynienie uczniów