adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

Status prawny

Seminarium jest szkołą teologiczną Kościoła Ewangelicznego w RP stawiającą sobie za cel wszechstronne przygotowanie uczniów Jezusa do służby chrześcijańskiej. Nawiązuje do ponad 100-letniej tradycji istnienia środowisk ewangelicznych na ziemiach polskich, a jednocześnie jest otwarte na wyzwania współczesności oraz współpracę z biblijnie wierzącymi chrześcijanami z innych denominacji. Seminarium działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. 2000 r. Nr 26, poz. 319) oraz Statutu Kościoła Ewangelicznego w RP. Podstawą prawną działalności Seminarium jest wpis w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziale "A" poz. 154. Seminarium posiada osobowość prawną.